Art.1 Vertrouwelijkheidsregels
De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna GDPR genoemd) is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Ze legt strenge regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van de persoonsgegevens van hun klanten en prospects, om hun privacy te beschermen.

Wij verstrekken u hierbij duidelijke en nauwkeurige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Art.2 De verantwoordelijke voor de verwerking
De "verantwoordelijke voor de verwerking" van uw persoonsgegevens is de persoon die verantwoordelijk is voor de website die u hebt gebruikt en waaraan u gegevens hebt verstrekt.

Art.3 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking en -gebruik
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 GDPR):
Concreet betekent dit dat wij uw persoonsgegevens, al dan niet in elektronische vorm, verwerken voor legitieme doeleinden in het kader van de contractuele relatie, de bedrijfsvoering en de beveiliging/veiligheid.

Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:
– Communicatie van informatie, aanbiedingen en vooruitzichten;
– Communicatie bij de uitvoering van een contract;

Art.4 Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens omvatten alle informatie over u waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens, waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, worden dus niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen dus omvatten :
– Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, BTW-nummer, ondernemingsnummer, enz);
– Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, ...);
– Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factuurgegevens, ...);
– Gegevens met betrekking tot de uitvoering van het met ons gesloten contract (doel van het contract, factuuradres, beroepsgegevens, ...);
– Gegevens in verband met het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, loggegevens, elektronische identificatiegegevens, factuurgegevens, ...);

Gevoelige gegevens :
De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens betreffende het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon, zijn verboden. Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Met wie delen wij uw gegevens?

Art.5 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens
In principe zijn de gegevens waarover wij beschikken van u afkomstig. Indien u niet van plan bent de verplichte of noodzakelijke informatie te verstrekken, kunt u het voordeel van bepaalde voordelen verliezen en/of kunnen wij besluiten onze diensten aan u te beëindigen.

Art.6 Toegang tot persoonsgegevens
Uw gegevens zijn hoofdzakelijk bestemd voor intern gebruik. Om bepaalde legitieme redenen kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan of zelfs verwerkt door derden. Wij zullen er echter op toezien dat onze onderaannemers de RGPD-voorschriften naleven. Voor de verwerking van gegevens door onze onderaannemers geldt een strikt wettelijk kader.

Art.7 Bewaartermijn gegevens
Wij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de opslag van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden de wettelijke termijnen niet overschrijdt.

Art.8 Wat zijn uw rechten?
Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van ieders persoonsgegevens te waarborgen (art. 32 GDPR).

– Recht op toegang (art. 15 GDPR)

Wij geven iedereen het recht op toegang tot de eigen persoonsgegevens en het recht deze te verkrijgen of te kopiëren voor zover dat redelijk is.

– Recht op correctie (art. 16 GDPR)

Wij erkennen de mogelijkheid om te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens en om aan te vullen wat moet worden aangevuld.

– Recht om vergeten te worden (art. 17 GDPR) en Recht om de verwerking te beperken (art. 18 GDPR).

Wij verbinden ons ertoe het wissen van uw persoonsgegevens toe te staan, met name in de volgende gevallen

– Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt
– U maakt bezwaar tegen de verwerking
– Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
– Recht om een klacht in te dienen (art. 77 RGPD)

De klant heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie indien hij/zij van mening is dat de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

Art.9. Onze betrokkenheid
Wij streven ernaar beveiligingstechnieken toe te passen om opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, onwettige of toevallige vernietiging en toevallig verlies.

Art.10. Procedure in geval van overtredingen
Het is altijd mogelijk dat in het kader van de contractuele relatie verwerkte persoonsgegevens in verkeerde handen vallen als gevolg van een menselijke fout, een computerfout, enz. Wanneer de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, zullen wij de betrokkene onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en de maatregelen. Wij zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de Privacycommissie binnen 72 uur na kennisname van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen, tenzij de inbreuk geen hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene (art. 32-34 GDPR).

Uw akkoord:

Art. 11 Toestemming
U geeft uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde op schriftelijk verzoek in te trekken. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen.

fr_BEFR